Klauzula informacyjna PTK

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKŁADOWCÓW, PRELEGENTÓW, MODERATORÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych wykładowców, prelegentów, moderatorów („Dane”) wygłaszających wykład, prowadzących sesje lub warsztaty, uczestniczących w sesjach i warsztatach na prawach wykładowcy w ramach Konferencji jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2) („PTK”). Administrator powołał IOD, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl
  2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt f), RODO będącym prawnie uzasadnionym interesem PTK polegającym na dbaniu o wysoki poziom naukowy Konferencji, zaproszeniu do przygotowania wykładów, sesji, warsztatów osób o ugruntowanej pozycji naukowej w środowisku; dołożeniu wszelkich starań, aby Konferencja i prezentowane na niej prace były na jak najwyższym poziomie merytorycznym i aby służyły rozwojowi wiedzy medycznej (co jest zgodne ze statutowymi celami PTK). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania wykładu, sesji, warsztatów, przez okres organizacji i trwania Konferencji, a po tym czasie jedynie w celu ochrony roszczeń i przez okres prawnie przewidziany dla tych działań.
  3. Dane będą przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności organizator wykonawczy Konferencji, dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.
  4. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
  5. Dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, albo od przedstawicieli Komitetu Naukowego Konferencji.
  6. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres:. ptkczlonkowie@gbbsoft.pl
  7. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl
  8. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.